Resorts Near Pune For Family Get Together, Cv For Masters Application Canada, I Know Your Darkest Secret, Pan Fried Fingerling Potatoes, Swaraj Tractor Price List, Thangam Thennarasu Biography, Spire Hospital Dermatology Consultants, " /> Resorts Near Pune For Family Get Together, Cv For Masters Application Canada, I Know Your Darkest Secret, Pan Fried Fingerling Potatoes, Swaraj Tractor Price List, Thangam Thennarasu Biography, Spire Hospital Dermatology Consultants, " />

wheat in tamil wikipedia

[7], உரொட்டி நடுவண் கிழக்குப் பகுதி வட ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பா ஆகிய நாடுகளின் முதனமை உணவாகும். A Parotta/Kerala porotta/Malabar porotta is a layered flatbread, originated from the Indian subcontinent, made from maida flour, popular in India.It is originated உரொட்டியில் உள்ள காற்றுப் புரைகள் ஈச்ட்டு சேர்க்கப்பட்டதைக் காட்டுகிறது. Find here top 10 wheat producing states in India along with a map. உரொட்டிக்கான பழைய ஆங்கிலச் சொல் கிலாப் (half) என்பதாகும். ; Meyer, A.S.; Christensen, L.P.; Hansen, Å. Gelinas, Pierre; McKinnon, Carole M. (2006). After retiring as an economist with the Economic Development Administration of the U. S. Department of Commerce in 1997, Leonard F. Wheat wrote Kubrick’s 2001:A Triple Allegory, published by Scarecrow Press in June 2000. அந்த மணிகளின் மீது படர்ந்த ஈச்ட்டு தற்செயலாகவே நொதுப்பியாகச் செயல்பட்டுள்ளது; எனவே இயற்கையாக விடப்பட்ட மாவுஇக் குழைவை இயல்பாக நொதிப்படைகிறது. [8]மாவுக்கு பஞ்சுத்தன்மையையும் மீள்திறத்தையும் தரும் இதன் உயராற்றல் மட்ட மாப்பிசின் (gluten) காரணத்தால், கோதுமை உரொட்டி செய்யப் பரவலாகப் பயன்படுகிறது; மேலும் கோதுமையே தான் மட்டும் தனியாக உலகின் உணவுக்கு மிகப்பெரும் பங்களிப்பைச் செய்கிறது. This page was last edited on 4 January 2021, at 10:40. (2002). The dough is beaten into thin layers and later forming a round spiralled into a ball using these thin layers. கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து. Porottas are often available as street food[1] and in restaurants across Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. Also, find the data of production of wheat in thousand tonnes in these states. Ingredients. Inglês. கோதிக் மொழிச் சொல் (கிளைப்சு (hlaifs)) ஆகும். புத்தாங்கிலத்தில் [[உலோஃப் (loaf)) என்பதாகும். a field is an area of land, enclosed or otherwise, used for agricultural purposes such as cultivating crops or as a paddock or other enclosure for livestock. Tamil. The Tirunelveli Halwa is a quintessential wheat halwa with a slight twist. Porottas are commonly eaten with vegetable kurma, chicken, fish, mutton or beef curry. Its preparation is a laborious process that "is slowly seeing this sweet disappear." இந்நிலை, மொழியிலும் பழமொழிகளிலும் கொச்சையான சொற் பரிமாற்றங்களிலும் வெளிப்படுகின்றது. Kaplan, Steven Laurence: Good Bread is Back: A Contemporary History of French Bread, the Way It Is Made, and the People Who Make It.Durham/ London: Duke University … [citation needed] However, meats along with rice, legumes and lentils are also popular.Dairy products and tamarind are used to provide sour flavors. சமய நீக்கப் பண்பாட்டிலும் அன்றாட வாழ்விலும் தவிர்க்க முடியாத பங்கேற்கிறது. It is very common in its native Kerala, but also available in other states like Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and countries like United Arab Emirates and Sri Lanka. இது உரொட்டிப் புட்டுகளிலும் உரொட்டி பலகாரங்களில் சாறுகளைத் தேக்கிவைக்க துளைநிரப்பும் அடைபொருள்களாகவும் முதன்மையான உட்கூறாகவும் பயன்படுகின்றது. வணிக உரொட்டிகளில், சில கூடுதல் சேர்க்கைப்பொருள்களைச் செய்தலை எளிதாக்கவும் மணம், வண்னம், வாணாள், உட்கட்டமைபு ஆகியவற்றை மாற்றவும் சேர்ப்பர். புல்லரிசி உரொட்டியில் பீனாலிக் அமிலங்களும் ஃபெரூலிக் அமில டீகைரோடிமர்களும் உள்ளன. Favourite among residents of Madurai. மாப்பிசின் இல்லாத உரொட்டிகளும் மாப்பிசின் சார்ந்த நோய்வாய்ப்பட்ட நோயாளிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. Wheat is mainly composed of carbs but also has moderate amounts of protein. Tamil. The dough is prepared the same way as coin parotta. [3]இதே நேரத்தில், பெரணி போன்ற தாவர வேர்களில் இருந்து பெறப்பட்ட மாவுப் பொருள், தட்டையான பாறைகளில் ஊற்று நிரவி தீயால் சுட்டு முதனிலை வடிவத் தட்டைரொட்டி செய்யப்பட்டுள்ளது. Tamil Meaning of Wheat. பேச்சு வழக்கான ("He stole the bread from my mouth")என்பதும் வழிபாட்டில் பயன்படும் ("Give us this day our daily bread") என்பதும் சிறந்த எடுத்துகாட்டுகளாகும். Multi-layered parotta, fluffy and soft. Many types of beer are made with barley (or wheat, or both). From Middle English whete, from Old English hwÇ£te, from Proto-Germanic *hwaitijaz (compare West Frisian weet, Dutch weit, Low German Weten, German Weizen, Danish hvede, Swedish vete, Norwegian Nynorsk kveite, Icelandic hveiti), from *hwÄ«taz (“white”). வெதுப்பி வேளாண்மை தொடங்கிய காலமுதல் வரலாறு முழுவதும் உலகெங்கும் நயந்து உட்கொண்ட முதன்மையான மிகப் பழைய செயற்கை உணவாகும். Tamil A button on a Remote Control Last Update: 2011-10-23 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Wikipedia Unlike other sweets, the extra ghee is not drained out but forms an outer layer. [5] This has resulted in the introduction and popularization of "atta porotta", which is porotta fully made from atta (whole wheat flour) mostly available only in urban areas. Often rectangle in shape. உரொட்டி இயற்கையான நுண்ணுயிரிகளாலோ வேதிமங்களாலோ தொழிலகச் செயல்முறை நொதிகளாலோ உயரழுத்தக் காற்றூட்டத்தாலோ நொதுப்பிக்க அல்லது பதப்படுத்தப்படுகின்றன. "Phenolic glucosides in bread containing flaxseed". Buckwheat is rich in complex carbohydrates. Similar to any food product made from Maida (refined flour), Parotta / Porotta has been deemed unhealthy by some doctors. Softest of all parotta. It is somewhat similar to a crepe in appearance, although savoury flavours are generally emphasized (sweet … Here are the nutrition facts for 3.5 ounces (100 grams) of whole-grain wheat … "Prehistoric man ate flatbread 30,000 years ago: study", http://www.physorg.com/news/2010-10-prehistoric-ate-flatbread-years.html, http://www.loebclassics.com/view/pliny_elder-natural_history/1938/pb_LCL371.255.xml?readMode=recto, Chorleywood Industrial Bread Making Process, https://books.google.com/books?id=Y6q3BgAAQBAJ&pg=PA376, "Cereal-based gluten-free food: how to reconcile nutritional and technological properties of wheat proteins with safety for celiac disease patients", http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002006001535, https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வெதுப்பி&oldid=2508879. [10] கோதுமையல்லாத கூலங்களாகிய புல்லரிசி, பார்லி, மக்கச்சோளம், காடைக்கண்ணி, சோளம் தினை, அரிசி ஆகிய கூலமணிகளில் இருந்தும் உரொட்டிஎனும் தட்டடை செய்யப்படுகிறது. Tamil cuisine is a culinary style originating in the southern Indian state Tamil Nadu and other parts of South Asia such as Sri Lanka. It is known to have many health benefits like Lower cholesterol, High in antioxidants, Loaded with vitamins and minerals. "Gluten-free diet in gluten-related disorders". Most flat breads from northern India are unleavened and made primarily from milled flour, usually atta or maida, and water.Some flatbreads, especially paratha, may be stuffed with vegetables and layered with either ghee or butter.. கிமு 10,000 ஆண்டுகள் அளவில் புதிய கற்காலம் தொன்றி, வேளாண்மை தொடங்கிப் பரவியபோது, உரொட்டி செய்யும் கூலமணிகள் முதன்மை உணவாகியது. உரொட்டி வழக்கமாக நொதிவழி புளித்த கோதுமை மாவுக் குழைவையில் இருந்து செய்யப்படுகிறது; பிறகு அடுமனை அடுப்பில் சுடப்படுகிறது. While some of the halwas in Tamil Nadu that follow a slightly different cooking style can claim to have originated in the state, the wheat halwa is something that didn't. [19] Gliadin binds weakly to the gluten network established by glutenin via intrachain disulfide bonds. குளூட்டெனின் டைசல்பைடு இடைப்பிணைப்புகளால் ஒருங்கிணைந்த பிசின் வலையமைப்பை உரொட்டிக்குள் அமைக்கிறது. கிளியாடின் புரதம், விசைக்காட்பட்ட பின் தன் கட்டமைப்பைத் திரும்பப் பெற இயலாமையால், உரொட்டியின் நெகிழ்திறத்துக்கு உதவுகிறது. However, after grilling the parotta in a pan, it is shallow fried in oil.Poricha parotta is famous in Thoothukudi. Glossary of Grains, cereal and flour in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu and Malayalam. வெதுப்பி (Bread) அல்லது உரொட்டி என்பது மாவும் தண்ணீரும் கலந்து பிசைந்த குழைவில் இருந்து வேண்டிய வடிவத்தில் உருமாற்றி பின்னர் அட்டு (சுட்டு) செய்யப்படும் ஊட்டமிகு உணவாகும். எனவே, உரொட்டி வேகமாகவும் குறைந்த விலையிலும் செய்யமுடிகிறது. "Effect of wheat variety, farming site, and bread-baking on total phenolics". This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Boskov Hansen, H; Andreasen, MF; Nielsen, MM; Melchior Larsen, L; Bach Knudsen, K.E. இவற்றில் மாப்பிசின் இன்மையை ஈடுகட்ட முட்டையோ அல்லது சாந்தம் பிசின், குவார் பிசின், போன்றவை சேர்க்கைப் பொருளாகச் சேர்க்கப்படுகின்றன. இது தான் செருமானிய மொழிகளில் அமைந்த உரொட்டிக்கான மிகப் பழைய சொல்லாகும். [13][14][15], கோதுமையில், பீனாலிக் சேர்மங்கள் அதன் உமியில் கரையாத ஃபெரூலிக் அமிலமாக அமைந்து பூஞ்சை நோய்களின் தாக்குதலில் இருந்து கோதுமையைக் காக்கிறது. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. It is also called noolappam or noolputtu from the Tamil word for string, nool, but is most commonly known as idiyappam or string hoppers. Parotta or Porotta (Malayalam: പൊറോട്ട) is an Indian layered flatbread made from maida flour. [5][6], சார்லிவுட் உரொட்டி செயல்முறை 1961 இல் உருவாக்கப்பட்டது; இது நொதிப்புக் காலத்தைக் குறைக்கவும் உரொட்டி செய்யும் நேரத்தைக் குறைக்கவும், மாவுக்குழைவைச் செறிந்த இயக்கத்தால் குழைவிக்கப்பட்டது. Spelt was an important staple food in parts of Europe from the Bronze Age to medieval times. Você procurou por: wheat ravai (Inglês - Tamil) Solicitação da API; Contribuições humanas. குளூட்டெனின் புரதம், உருமாற்றத்துக்குப் பின் தன் உருவடிவை மீளப்பெறும் தன்மையால், உரொட்டியின் மீளியல்புக்குப் பங்களிக்கிறது. Buckwheat is a type of plant seed. This increases the shelf life of the halwa. மாவும் பிற உட்கூறுகளின் விகிதமும் செய்யும் வழிமுறைகளும் தணலில் அடுதல் (சுடுதல்) முறைகளும் பேரளவில் வேறுபடும். "Non-celiac gluten sensitivity: a work-in-progress entity in the spectrum of wheat-related disorders". Whole wheat or wheat dalia (cracked wheat) is a common variation of upma in Tamil Nadu, where it is eaten for breakfast or dinner. [9], பிற கோதுமை இனங்களாகிய இசுபெல்டு, எம்மர், எய்ன்கார்ன் காமுத் ஆகியவற்றின் மாவில் இருந்தும் உரொட்டி செய்யப்படுகிறது. Chilli parotta and kothu parotta are prepared using parottas. இதில் இருந்து போலிழ்சிய மொழிச் சொல்லாகிய சிலெபு (chleb) என்பதும் உருசிய மொழிச் சொல்லாகிய கிளெபு (khleb) என்பதும் பின்னிய மொழிச் சொல்லாகிய இலெய்பா (leipä) என்பதும் எசுதோனிய மொழிச் சொல்லாகிய இலெய்பு (leib) என்பதும் வந்துள்ளன. Maida is used extensively for making fast foods, baked goods such as pastries, bread, several varieties of sweets, and traditional flatbreads. "Review article: safe amounts of gluten for patients with wheat allergy or coeliac disease". Agave schidigera-2-tnau-yercaud-salem-India.jpg 4,608 × 3,456; 6.32 MB [16] Spelt (Triticum spelta), also known as dinkel wheat or hulled wheat, is a species of wheat that has been cultivated since approximately 5000 BC. இச்செயல்முறையில் உயராற்றல் கலப்புவழியால் தாழ்புரத கூலமணிகளைப் பயன்படுத்த முடிகிறது. Frequently used flours in most Indian kitchen Grains, rice and flour made out of grains are the energy-giving, starchy, staple foods in Indian kitchen (also in many other cuisines as well). Porottas were originated in Malabar region of Kerala.[4]. [4], தொடக்கநிலை உரொட்டி மாவை நொதிப்பிக்கும் பலவகை வாயில்கள் அமைந்துள்ளன. Kerala parotta, popularly known as paratha or porotta, is a delicacy from the state of Kerala. It is made of rice flour or wheat flour, salt and water. "Changes in dietary fibre, phenolic acids and activity of endogenous enzymes during rye bread-making". நொதிப்பிக்க பயன்படுத்திய பொது வாயிலாக, முன்னாள் பயன்படுத்திய மாவுப்பகுதியை, அதாவது நொதித்த மாவுக்குழைவையை பயன்படுத்தியதையும் பிளினி அறிவித்துள்ளார். ravai. (Tamil word "Kothu" means "To chop" hence the name Kothu Parotta), Two layered parotta usually with stuffing in between. Popular variants are Egg kothu, chicken & mutton kothu, chilli kothu and vegetarian kotu. A dosa is a thin rice Pancake or crepe, originating from South India, made from a fermented batter predominantly consisting of lentils and rice. [2], உரொட்டி மிகப் பழைய செய்முறை உணவாகும். Adicionar uma tradução. மாப்பிசினற்ற உரொட்டிகள் வாதுமை, அரிசி, சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு, பீன்சு போன்ற பருப்புகளில் இருந்து செய்யப்படுகின்றன; இவற்றின் மாவுகளில் மாப்பிசின் இல்லாத்தால், இவற்றின் வடிவம் செய்யும்போது மாறுவதோடு, காற்றூட்டமின்றி கரடாக அமையும். சிலவகை உரொட்டிகள் பதப்படுத்துவதற்கு முன்பே மரபாக அல்லது சமயச் சடங்காக சமைக்கப்படுவதும் உண்டு. For the similar North Indian flatbread, see, Learn how and when to remove this template message, "Parathas of India: 5 Types Of Parathas From Across The Country You Must Try", Parotta making - A video filmed at a Tamil market diner (Dhaba), https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Parotta&oldid=998221812, Articles needing additional references from March 2013, All articles needing additional references, Articles containing Malayalam-language text, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. உரொட்டியில் கூலமல்லாத உட்கூறுகளாகிய பழங்களும் கொட்டைகளும் கொழுப்புகளும் உட்கூறுகளாக அமைவது உண்டு. Version of madurai parotta made into a bun size bake. Maida is a white flour from the Indian subcontinent, made from wheat.Finely milled without any bran, refined, and bleached, it closely resembles cake flour. Buckwheat (Fagopyrum esculentum), or common buckwheat, is a plant cultivated for its grain-like seeds and as a cover crop.The name "buckwheat" is used for several other species, such as Fagopyrum tataricum, a domesticated food plant raised in Asia.Despite the name, buckwheat is not related to wheat, as it is not a grass.Instead, buckwheat is related to sorrel, knotweed, and rhubarb. என்றாலும், இதன் ஊட்டமதிப்பின் மீதான விளைவு ஐயத்தோடு நோக்கப்படுகிறது. [12] மாப்பிசின் சார்ந்த நோய்களாக உடற்குழி நோயும் மாப்பிசின் கூருணர்மையும் அமைகின்றன. Triticale (/ t r ɪ t ɪ ˈ k eɪ l iː /; × Triticosecale) is a hybrid of wheat (Triticum) and rye (Secale) first bred in laboratories during the late 19th century in Scotland and Germany. நொதிப்பின்போது மாப்பிசின் வலையமைப்புக்குள் உருவாகும் கரியிரு தீயகி வளிமத்தால் உரொட்டியின் காற்றுப்புரைகள் ஏற்படுகின்றன, எனவே, உரொட்டியை நுரை அல்லது திண்மக் கரைசலில்அடங்கிய வளிமம் என வரையறுக்கலாம்.[20]. ஐரோப்பியப் பண்பாடு பரவிய தஎன் அமெரிக்கா, ஆத்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளிலும் இது முதன்மையான உணவாக விளங்குகிறது; ஆனால், கிழக்கு ஆசியாவில் அரிசியே முதன்மையான உணவாக விளங்குகிறது. A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente. இப்போது இம்முறையே உலகெங்கும் உரொட்டித் தொழிலகங்களில் பயன்படுகிறது. It is prepared by kneading maida flour, egg (in some recipes), oil or ghee and water. [1] புது செருமனி மொழியில் இலைபு (Laib) எனப்படுகிறது. [11] Tamil meaning of Wheat is … இது நொறுக்காகவும் உண்ணப்படுவதோடு, கலப்படைகள் செய்யும்போது உட்பொருளாகவும் சேர்க்கப்படுகிறது. [18], குளூட்டெனின், கிளியாடின் ஆகிய செயல்பாட்டுப் புரதங்கள் கோதுமை உரொட்டியின் புறநிலைக் கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன. இதனால், உரொட்டிகளின் வகையும் வடிவமும் உருவளவும் உட்கட்டமைப்பும் உலகெங்கும் வேறுபடுகின்றன. Media in category "Tamil Nadu Agricultural University" The following 58 files are in this category, out of 58 total. Informações. The ball is rolled flat and pan fried.[2][3]. 30,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே ஐரோப்பாவில் பாறைகளில் அரைத்த மாவின் எச்சம் கிடைக்கிறது. Sometimes it is cooked with vegetables like peas, carrots, and beans. பழைய உயர்செருமனி மொழியில் உரொட்டி கிளேய்ப் (hleib) எனப்பட்டது. இது சமயச் சடங்குகளில் முதன்மை பங்கு வகிக்கிறது. At some places it is also served at weddings, religious festivals and feasts. It is generally served as the main course at breakfast or dinner together with a curry (potato, egg, fish or meat curry) and coconut chutney. உரொட்டி ஊட்டப் பொருளாக மட்டுமன்றி, சமூகவய, உணர்ச்சிவயச் சிறப்பையும் பெற்றுள்ளது. பகல் உணவுடன் பல வடிவங்களில் உரொட்டிகள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. [17], சணல்விதையமைந்த வணிக உரொட்டியில் மூன்று இயற்கை பீனாலிக் குளூக்கோசைடுகளாகிய செக்கோயிசோலாரிசிரெசினால் டைகுளூக்கோசைடு, பி-கௌமாரிக் அமில குளூக்கோசைடு, ஃபெரூலிக் அமில குளூக்கொசைடு ஆகியன அமைகின்றன. Tirunelveli in Tamil Nadu is known for its wheat halwa. பிளின், முதுவர் காலியர்களும் இபேரியர்களும் பீரில் இருந்து கடைந்தெடுத்த நுரை வெண்ணெயை மற்றவரைவிட மென்மையான உரொட்டி செய்யப் பயன்படுத்தியதை அறிவித்துள்ளார். Tamil Meaning of Wheat Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. It is quite popular, as it has many health benefits. Tamil meaning of Wheat is … கொடிமுந்திரித் தேறலை அருந்திய மக்கள் அதில் இருந்து செய்த சாறும் மாவும் கலந்து பிசைந்து நொதிக்கத் தொடங்கிய பசையை அல்லது அத்தேறலில் கோதுமை மாவைக் கலந்து பிசைந்த குழைவையை உரொட்டி செய்ய பயன்படுத்தியுள்ளனர். Strandås, C.; Kamal-Eldin, A.; Andersson, R.; Åman, P. (2008). : You are free: to share – to copy, distribute and transmit the work; to remix – to adapt the work; Under the following conditions: attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. Tamil Country where tamil people and tamil language lives. [19] கட்டமைப்பைப் பொறுத்தவரையில், உரொட்டியை மீளியல்பு நெகிழ்திற நுரையாக வரையறுக்கலாம். Vegetarian cuisine is popular among the Tamil people and has been so since ancient times. Originated in Madurai and popular in Tamil Nadu and Sri Lanka prepared by chopping parotta into small pieces and mixing with egg, chicken, mutton, salna to prepare the dish. என்றாலும், புல்லரிசி தவிர, மற்றவற்றோடு, அவை குறைந்த மாப்பிசின்மை பெற்றுள்ளதால், கோதுமை மாவும் உடன்சேர்க்கைப் பொருளாகப் பயன்படுகிறது. Tamil Wikipedia and Tamil computing Workshop 2012 announcement.JPG 2,048 × 1,536; 1.3 MB Tamil year sign.png 110 × 65; 1 KB Tamil year sign.svg 533 × 417; 3 KB More at white. சமைப்பதற்கு முன்பு மாவுக் குழைவையை காற்ரில் வைத்தால் காற்றில் வாழும் ஈச்ட்டுகள் மாவை நொதிப்பிக்கின்றன. Commercially available triticale is almost always a second-generation hybrid, i.e., a cross between two … வறுப்பு உணவுகல் ஒட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்க, உரொட்டிச் சிதைவுகள் கலக்கப்படுவதுண்டு. இப்பக்கத்தைக் கடைசியாக 11 ஏப்ரல் 2018, 14:11 மணிக்குத் திருத்தினோம். இடைக்கால ஆங்கிலத்திலும் புத்தாங்கிலத்திலும் வழங்கும் பிரெட் (bread) எனும் சொல் செருமானிய மொழிகளில் ஒன்றான பிரிசிய மொழியில் பிரே (brea) டச்சு மொழியில் புரூடு (brood) எனவும் செருமனி மொழியில் புரோத் (Brot) எனவும் சுவீடிய மொழியில் புரோது (bröd)எனவும் நார்வேய டேனிய மொழிகளில் புரோது (brød) எனவும் வழங்கியுள்ளது; இது பிரூ (brew) என்பதில் இருந்தோ ஒருவேளை உடைந்த துண்டு எனும் பொருளில் பிரேக் (break) என்பதில் இருந்தோ வந்திருக்கலாம். Inglês.

Resorts Near Pune For Family Get Together, Cv For Masters Application Canada, I Know Your Darkest Secret, Pan Fried Fingerling Potatoes, Swaraj Tractor Price List, Thangam Thennarasu Biography, Spire Hospital Dermatology Consultants,